HTML Colors

http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp
Ai muốn học về editing HTML hoặc HTML basic thì
Đọc ở đâyColor Values

HTML colors are defined using a hexadecimal (hex) notation for the combination of Red, Green, and Blue color values (RGB).
The lowest value that can be given to one of the light sources is 0 (hex 00). The highest value is 255 (hex FF).
Hex values are written as 3 double digit numbers, starting with a # sign.

Color Values

Color Color HEX Color RGB
#000000 rgb(0,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)
#00FF00 rgb(0,255,0)
#0000FF rgb(0,0,255)
#FFFF00 rgb(255,255,0)
#00FFFF rgb(0,255,255)
#FF00FF rgb(255,0,255)
#C0C0C0 rgb(192,192,192)
#FFFFFF rgb(255,255,255)

Try it yourself »

16 Million Different Colors

The combination of Red, Green and Blue values from 0 to 255 gives a total of more than 16 million different colors to play with (256 x 256 x 256).
Most modern monitors are capable of displaying at least 16384 different colors.
If you look at the color table below, you will see the result of varying the red light from 0 to 255, while keeping the green and blue light at zero.
To see a full list of color mixes when the red light varies from 0 to 255, click on one of the hex or rgb values below.
Red Light Color HEX Color RGB
#000000  rgb(0,0,0) 
#080000  rgb(8,0,0) 
#100000  rgb(16,0,0) 
#180000  rgb(24,0,0) 
#200000  rgb(32,0,0) 
#280000  rgb(40,0,0) 
#300000  rgb(48,0,0) 
#380000  rgb(56,0,0) 
#400000  rgb(64,0,0) 
#480000  rgb(72,0,0) 
#500000  rgb(80,0,0) 
#580000  rgb(88,0,0) 
#600000  rgb(96,0,0) 
#680000  rgb(104,0,0) 
#700000  rgb(112,0,0) 
#780000  rgb(120,0,0) 
#800000  rgb(128,0,0) 
#880000  rgb(136,0,0) 
#900000  rgb(144,0,0) 
#980000  rgb(152,0,0) 
#A00000  rgb(160,0,0) 
#A80000  rgb(168,0,0) 
#B00000  rgb(176,0,0) 
#B80000  rgb(184,0,0) 
#C00000  rgb(192,0,0) 
#C80000  rgb(200,0,0) 
#D00000  rgb(208,0,0) 
#D80000  rgb(216,0,0) 
#E00000  rgb(224,0,0) 
#E80000  rgb(232,0,0) 
#F00000  rgb(240,0,0) 
#F80000  rgb(248,0,0) 
#FF0000  rgb(255,0,0) 


Shades of Gray

Gray colors are displayed using an equal amount of power to all of the light sources. To make it easier for you to select the right gray color we have compiled a table of gray shades for you:
Gray Shades Color HEX Color RGB
#000000  rgb(0,0,0) 
#080808  rgb(8,8,8) 
#101010  rgb(16,16,16) 
#181818  rgb(24,24,24) 
#202020  rgb(32,32,32) 
#282828  rgb(40,40,40) 
#303030  rgb(48,48,48) 
#383838  rgb(56,56,56) 
#404040  rgb(64,64,64) 
#484848  rgb(72,72,72) 
#505050  rgb(80,80,80) 
#585858  rgb(88,88,88) 
#606060  rgb(96,96,96) 
#686868  rgb(104,104,104) 
#707070  rgb(112,112,112) 
#787878  rgb(120,120,120) 
#808080  rgb(128,128,128) 
#888888  rgb(136,136,136) 
#909090  rgb(144,144,144) 
#989898  rgb(152,152,152) 
#A0A0A0  rgb(160,160,160) 
#A8A8A8  rgb(168,168,168) 
#B0B0B0  rgb(176,176,176) 
#B8B8B8  rgb(184,184,184) 
#C0C0C0  rgb(192,192,192) 
#C8C8C8  rgb(200,200,200) 
#D0D0D0  rgb(208,208,208) 
#D8D8D8  rgb(216,216,216) 
#E0E0E0  rgb(224,224,224) 
#E8E8E8  rgb(232,232,232) 
#F0F0F0  rgb(240,240,240) 
#F8F8F8  rgb(248,248,248) 
#FFFFFF  rgb(255,255,255) 


Color Name HEX Color Shades Mix
AliceBlue  #F0F8FF Shades Mix
AntiqueWhite  #FAEBD7 Shades Mix
Aqua  #00FFFF Shades Mix
Aquamarine  #7FFFD4 Shades Mix
Azure  #F0FFFF Shades Mix
Beige  #F5F5DC Shades Mix
Bisque  #FFE4C4 Shades Mix
Black  #000000 Shades Mix
BlanchedAlmond  #FFEBCD Shades Mix
Blue  #0000FF Shades Mix
BlueViolet  #8A2BE2 Shades Mix
Brown  #A52A2A Shades Mix
BurlyWood  #DEB887 Shades Mix
CadetBlue  #5F9EA0 Shades Mix
Chartreuse  #7FFF00 Shades Mix
Chocolate  #D2691E Shades Mix
Coral  #FF7F50 Shades Mix
CornflowerBlue  #6495ED Shades Mix
Cornsilk  #FFF8DC Shades Mix
Crimson  #DC143C Shades Mix
Cyan  #00FFFF Shades Mix
DarkBlue  #00008B Shades Mix
DarkCyan  #008B8B Shades Mix
DarkGoldenRod  #B8860B Shades Mix
DarkGray  #A9A9A9 Shades Mix
DarkGreen  #006400 Shades Mix
DarkKhaki  #BDB76B Shades Mix
DarkMagenta  #8B008B Shades Mix
DarkOliveGreen  #556B2F Shades Mix
Darkorange  #FF8C00 Shades Mix
DarkOrchid  #9932CC Shades Mix
DarkRed  #8B0000 Shades Mix
DarkSalmon  #E9967A Shades Mix
DarkSeaGreen  #8FBC8F Shades Mix
DarkSlateBlue  #483D8B Shades Mix
DarkSlateGray  #2F4F4F Shades Mix
DarkTurquoise  #00CED1 Shades Mix
DarkViolet  #9400D3 Shades Mix
DeepPink  #FF1493 Shades Mix
DeepSkyBlue  #00BFFF Shades Mix
DimGray  #696969 Shades Mix
DodgerBlue  #1E90FF Shades Mix
FireBrick  #B22222 Shades Mix
FloralWhite  #FFFAF0 Shades Mix
ForestGreen  #228B22 Shades Mix
Fuchsia  #FF00FF Shades Mix
Gainsboro  #DCDCDC Shades Mix
GhostWhite  #F8F8FF Shades Mix
Gold  #FFD700 Shades Mix
GoldenRod  #DAA520 Shades Mix
Gray  #808080 Shades Mix
Green  #008000 Shades Mix
GreenYellow  #ADFF2F Shades Mix
HoneyDew  #F0FFF0 Shades Mix
HotPink  #FF69B4 Shades Mix
IndianRed   #CD5C5C Shades Mix
Indigo   #4B0082 Shades Mix
Ivory  #FFFFF0 Shades Mix
Khaki  #F0E68C Shades Mix
Lavender  #E6E6FA Shades Mix
LavenderBlush  #FFF0F5 Shades Mix
LawnGreen  #7CFC00 Shades Mix
LemonChiffon  #FFFACD Shades Mix
LightBlue  #ADD8E6 Shades Mix
LightCoral  #F08080 Shades Mix
LightCyan  #E0FFFF Shades Mix
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2 Shades Mix
LightGrey  #D3D3D3 Shades Mix
LightGreen  #90EE90 Shades Mix
LightPink  #FFB6C1 Shades Mix
LightSalmon  #FFA07A Shades Mix
LightSeaGreen  #20B2AA Shades Mix
LightSkyBlue  #87CEFA Shades Mix
LightSlateGray  #778899 Shades Mix
LightSteelBlue  #B0C4DE Shades Mix
LightYellow  #FFFFE0 Shades Mix
Lime  #00FF00 Shades Mix
LimeGreen  #32CD32 Shades Mix
Linen  #FAF0E6 Shades Mix
Magenta  #FF00FF Shades Mix
Maroon  #800000 Shades Mix
MediumAquaMarine  #66CDAA Shades Mix
MediumBlue  #0000CD Shades Mix
MediumOrchid  #BA55D3 Shades Mix
MediumPurple  #9370D8 Shades Mix
MediumSeaGreen  #3CB371 Shades Mix
MediumSlateBlue  #7B68EE Shades Mix
MediumSpringGreen  #00FA9A Shades Mix
MediumTurquoise  #48D1CC Shades Mix
MediumVioletRed  #C71585 Shades Mix
MidnightBlue  #191970 Shades Mix
MintCream  #F5FFFA Shades Mix
MistyRose  #FFE4E1 Shades Mix
Moccasin  #FFE4B5 Shades Mix
NavajoWhite  #FFDEAD Shades Mix
Navy  #000080 Shades Mix
OldLace  #FDF5E6 Shades Mix
Olive  #808000 Shades Mix
OliveDrab  #6B8E23 Shades Mix
Orange  #FFA500 Shades Mix
OrangeRed  #FF4500 Shades Mix
Orchid  #DA70D6 Shades Mix
PaleGoldenRod  #EEE8AA Shades Mix
PaleGreen  #98FB98 Shades Mix
PaleTurquoise  #AFEEEE Shades Mix
PaleVioletRed  #D87093 Shades Mix
PapayaWhip  #FFEFD5 Shades Mix
PeachPuff  #FFDAB9 Shades Mix
Peru  #CD853F Shades Mix
Pink  #FFC0CB Shades Mix
Plum  #DDA0DD Shades Mix
PowderBlue  #B0E0E6 Shades Mix
Purple  #800080 Shades Mix
Red  #FF0000 Shades Mix
RosyBrown  #BC8F8F Shades Mix
RoyalBlue  #4169E1 Shades Mix
SaddleBrown  #8B4513 Shades Mix
Salmon  #FA8072 Shades Mix
SandyBrown  #F4A460 Shades Mix
SeaGreen  #2E8B57 Shades Mix
SeaShell  #FFF5EE Shades Mix
Sienna  #A0522D Shades Mix
Silver  #C0C0C0 Shades Mix
SkyBlue  #87CEEB Shades Mix
SlateBlue  #6A5ACD Shades Mix
SlateGray  #708090 Shades Mix
Snow  #FFFAFA Shades Mix
SpringGreen  #00FF7F Shades Mix
SteelBlue  #4682B4 Shades Mix
Tan  #D2B48C Shades Mix
Teal  #008080 Shades Mix
Thistle  #D8BFD8 Shades Mix
Tomato  #FF6347 Shades Mix
Turquoise  #40E0D0 Shades Mix
Violet  #EE82EE Shades Mix
Wheat  #F5DEB3 Shades Mix
White  #FFFFFF Shades Mix
WhiteSmoke  #F5F5F5 Shades Mix
Yellow  #FFFF00 Shades Mix
YellowGreen  #9ACD32 Shades Mix

13 comments:

 1. < p style="background-color:rgb(48,0,0);">< font size="4" face="Verdana">< font color="#FFD700"> Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
  Hàng mi khuê các chìm sương phủ
  Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm
  Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
  Trăng lên từng nét gợn đôi mày
  Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
  Chưa ngát hương tình, hương đã bay< /font>< /p>
  Với code như trên thì nó ra như dzị nè

  Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
  Hàng mi khuê các chìm sương phủ
  Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm
  Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
  Trăng lên từng nét gợn đôi mày
  Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
  Chưa ngát hương tình, hương đã bay

  ReplyDelete
 2. cái này để em mang đi làm, mần cái colour watch scale

  ReplyDelete
 3. Uh ...mần gì đó thì mần ..ba cái HTML này hủng nuốt dzễ ..cáu quá .

  ReplyDelete
 4. éc, đang cáu thiệt ta ơi

  ReplyDelete
 5. Nè cưng ...thử chơi cho biết lúc thật rảnh thôi ...này nhá ..thấy cái code trong khung dưới khg ? ..cứ copy nó ..rồi thay mã màu vào là được hà ....nhìn thậy kỷ trong đoạn thơ đó .

  ReplyDelete
 6. < font size="4" face="Verdana"> mấy cái này là code An để vào đoạn thơ ..code cho màu chư và code cho background.< /font>< /p>

  ReplyDelete
 7. Khánh Tân hủng biết uống gụ.

  ReplyDelete
 8. viết cái gì tình tứ cho ai nè....rồi dùng cái code block quote để khóa nó lại là khỏi ai copy đem đi foward tùm lum nè ..là lá la .

  ReplyDelete
 9. Hồi mới qua Multiply còn hăm hở giờ hết ham muốn trang trí.

  ReplyDelete
 10. Mục này dành cho ai blogging thôi ..Hiếu copy and paste thì khg cần học chi cho đau đầu :D

  ReplyDelete
 11. < font size="4" face="Verdana"> mấy cái này là code An để vào đoạn thơ ..code cho màu chư và code cho background.< /font>< /p>

  ReplyDelete
 12. Visit W3Schools.com!

  If you set the target attribute to "_blank", the link will open in a new browser window/tab.

  ReplyDelete

-Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu và không viết những từ của trẻ con thời @
-Code chèn hình [IMG]link hình[/IMG]
chèn youtube [YOUTUBE]link[/YOUTUBE]
TEXT